Xem thông tin Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm y tế

Hướng dẫn xem thông tin Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm y tế của chính bạn

Để sử dụng tính năng này, người dùng nhấn vào “Bảo hiểm” sẽ hiển thị lên danh sách bảo hiểm

Tra cứu bảo hiểm y tế

Người dùng nhấn nhấn vào “Tra cứu bảo hiểm y tế

Nhấn nút “Quét mã QR

Nhấn “Đồng ý” quét mã QR trên bảo hiểm y tế sẽ hiển thị thông tin chi tiết bảo hiểm và yêu cầu xác nhận lưu vào hồ sơ

Nhấn “Đồng ý” để lưu lại

Tìm cơ sở y tế gần bạn trên Medihome

Để tìm cơ sở y tế gần, người dùng nhấn vào “Tìm nhà thuốc gần bạn” sẽ hiển thị toàn bộ cơ sở y tế gần bạn

Bước 1: Nhấn vào “Nhà thuốc” để hiển thị các nhà thuốc gần bạn

Bước 2: Nhấn vào “Phòng khám” để hiển thị các phòng khám gần bạn

Bước 3: Nhấn vào “Bệnh viện” để hiển thị các bệnh viện gần bạn

Để xem thông tin chi tiết của cơ sở khám bệnh, người dùng nhấn vào cơ sở đó trên bản đồ sẽ hiển thị thông tin chi tiết cơ sở y tế đó.

Để tìm đường đến cơ sở y tế đó, người dùng nhấn vào nút “Chỉ đường” sẽ hiển thị bản đồ chỉ đường

Tra cứu quyền lợi bảo hiểm tại Medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Tra cứu”

Bước 1: Để xem quyền lợi bảo hiểm, người dùng nhấn vào “Quyền lợi bảo hiểm”
Sẽ hiển thị Tra cứu bảo hiểm y tế và Bảo hiểm sức khỏe

Bước 2.1: Nhấn vào “Tra cứu bảo hiểm y tế”

Di chuyển camera đến vùng chứa mã QR trên bảo hiểm y tế để quét mã QR

Nhấn vào “Xem chi tiết Quyền lợi bảo hiểm” để xem chi tiết bảo hiểm.
Để lưu lại thông tin bảo hiểm y tế, người dùng nhấn vào nút “Lưu lại”
Nhấn chọn hồ sơ để lưu lại và nhấn nút “Lưu lại”
Bước 2.2: Nhấn vào “Bảo hiểm sức khỏe” để xem danh sách bảo hiểm sức khỏe